Штампа

Јавно комунално предузеће ''Зелен'' Ариље основано је као јавно предузеће на основу Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Зелен'' Ариље коју је Скупштина Општине Ариље донела под бројем 023-1/99-01 дана 25.фебруара 1999.године.

Предузеће је у својству правног лица уписано у судски регистар код Трговинског суда у Ужицу на основу Решења фи 236/2000 од 14. априла 2000 године, а превођење код Агенције за привредне регистре извршено је 7. јуна 2005. године.

Дан Предузећа је 2. април, дан почетка рада Предузећа.

Пословно име Предузећа гласи: Јавно комунално предузеће ''Зелен'' са потпуном одговорношћу Ариље. Скраћени назив је ЈКП ''Зелен'' п.о. Ариље са седиштем у Ариљу, улица Војводе Мишића број 38.

На основу Одлуке о преузимању комуналних делатности од Друштвеног предузећа ''Водоградња'' Ариље коју је донела Скупштина Општине Ариље 01 број 023-2/2001 од 30. марта 2001. године, Јавно комунално предузеће ''Зелен'' Ариље обавља следеће делатности: